Skip links

Hasta Hak ve Sorumlulukları

1) Var olan hizmetlerden faydalanabilme
Her hasta daha sağlıklı bir hayat için tedavi ve koruyucu hizmetlerden faydalanma hakkında sahiptir.

2) Sağlık hizmetlerinden eşit olarak faydalanabilme
Her hasta ırkı, cinsi, milleti, rengi ne olursa olsun sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

3) Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı 
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4) Kurum ve Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız bağlı olduğu mevzuatın ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değerlendirme hakkına sahiptir.

5) Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı 
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmasının yansıra hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

6) Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı 
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkeme kararı üzerine açıklanabilir.

7) Saygı Gösterme Hakkı 
Hastalarımızın her zaman ve her türlü şartlarda kişisel itibarı korunarak, saygılı, şev katli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

8) Konsültasyon (İkinci Görüşme) İsteme Hakkı 
Hastalarımız tanı ve tedavi konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptir. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

9) Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı 
Hastalarımız tedaviye engel olmadığı sürece dini farklılık gözetmeksizin dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

10) Güvenlik Hakkı
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olma ve bunu isteme hakkı vardır.
Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli önlemler hastanemiz tarafından alınmaktadır.
Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan)için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

11) Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı 
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

12) Şikayet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilme hakkına sahiptir.

13) Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları 
Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

14) Tetkik ve Tedavi Bedelleri 
Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin fişini / faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

 1) Bilgi Verme
Hastamız, tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

2) Önerilere Uyma
Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3) Plananlanan Tedaviyi Reddetme 
Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

4) Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma 
Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

5) Saygı Gösterme
Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

6) Enfeksiyon Kontrol 
Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

7) Ödeme Sorumluluğu
Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

8) Hasta Ziyaretçisi 
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.